Najnovije informacije potražite na našem blogu abskolanis

"Ko hoće, nađe način, ko neće nađe opravdanje!"

Škole postaju važan faktor regionalnog privrednog razvoja, zato im je neophodna podrška preduzeća, udruženja, privredne komore. Savremena škola mora da prati potrebe privrede i društvenog života u regionu, zato naša škola prilagođava obrazovne profile lokalnim i regionalnim potrebama. Učenici dobijaju obrazovanje koje će im omogućiti atraktivan profesionalni razvoj kvalifikacija potrebnih regionalnom tržištu rada. Regionalna privreda će dobiti stručne kadrove koji će profesionalno obavljati stručne i praktične poslove. Svesni smo da stručna škola mora da bude otvorena, dinamična, fleksibilna, da uči i razvija se kako bi odgovorila izazovima budućnosti. Naša škola je među prvima u zemlji pristupila reformi i postigla rezultate koji pokazuju da smo na pravom putu. Ova prezentacija ima za cilj da informiše učenike, njihove roditelje ali i privredna društva i preduzeća i sve zainteresovane za lokalni privredni razvoj.


среда, 05. октобар 2011.

ŠKOLA BUDUĆNOSTI

"U središtu pažnje u nastavi treba da bude učenik. Treba polaziti od toga šta možemo očekivati od učenika i čime ga možemo opteretiti. Planirane aktivnosti treba da su u skladu sa mogućnostima učenika i njegovim iskustvom i potrebama.

Zadatak nastavnika jeste da svojim kompetencijama osigura postizanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja i standarda postignuća, uvažavajući principe obrazovanja, predznanja, potrebe, interesovanja i posebne mogućnosti učenika.

Reforma obrazovnog sistema traži od nastavnika promenu uloge– stare (isporučilac informacija, predavač, ispitivač) u novu (vodič/mentor, strateg nastavnog procesa, organizator nastave, savetnik, intelektualni vođa, upravljač nastavnim procesom u kome se zna šta ko radi, čime se služi i kakve bi rezultate trebalo da ostvari).

Moramo biti svesni da svakodnevicu đaka u 21. veku u velikoj meri određuju računar, mediji, internet i mobilni telefon. Sve veći deo znanja učenika potiče iz vanškolskog okruženja.

Škola će sačuvati uticaj na učenike ako od mnoštva izvora znanja što više njih uvede u svoj vidokrug, ujedini ih i pomogne učenicima u vrednovanju, odabiru i korišćenju informacija koje stižu različitim kanalima."

Prof. dr Žarko Obradović, ministar prosvete Republike Srbije

уторак, 27. септембар 2011.

NASTAVNI PLANOVI i obuka u Virtuelnom preduzeću


 NASTAVNI PLANOVI  PROJEKCIJA SLAJDOVA PREKO CELOG EKRANA


Sajam virtuelnih preduzeća se organizuje u cilјu simuliranja rada poslovanja virtuelnih preduzeća u privrednom okruženju, gde  pored  edukativnog ima i takmičarski karakter.
Šta je VIRTUELNO PREDUZEĆE? 
Virtuelno preduzeće predstavlјa simulaciju radnog procesa u kome su učenici („zaposleni“) angažovani na konkretnim radnim mestima u preduzeću. U okviru virtuelnog preduzeća, obavlјanjem svojih radnih zadataka, „zaposleni“ obnavlјaju prethodno stečena teorijska znanja i veštine (ukoliko su ih imali) i stiču nova znanja i veštine iz oblasti: preduzetništva, pravnih aspekata poslovanja, administrativnog poslovanja, poslovne korespodencije, računovodstva, poslovnih finansija, poslovne komunikacije i poslovnog bontona, prodaje, marketinga, kadrovskih poslova i dr. Sve to, „zaposleni“ rade pod vođstvom i nadzorom stručnjaka - profesora mentora, koji vode radni procese, prate, analiziraju, usmeravaju i savetuju.
Virtuelno preduzeće se formira po svim pravilima i u skladu sa propisima koja važe za stvarno („pravo“) preduzeće, ali se ne registruje u Agenciji za privredne registre.
Virtuelno preduzeće funkcioniše kao „pravo“ preduzeće, a razlika je jedino što nema stvarnog protoka robe i novca.
Cilј virtuelnog preduzeća je da polaznici uče i da praktično obavlјaju sve klјučne poslove koji se vrše u realnom (“pravom“) preduzeću, Pri tome, dobijaju potrebna znanja i veštine koja su potrebna, kao i kada bi radili u nekom „pravom“ preduzeću, jer ih obučavaju stručnjaci za određene poslove iz realnog okruženja. U okviru virtuelnog preduzeća obično se organizuje rad u odelјenjima za: finansije i računovodstvo, marketing, komercijalno poslovanje, pravne, kadrovske i opšte poslove i dr. Polaznici „prolaze“ kroz sva odelјenja i uče sve poslove.
Težište rada virtuelnog preduzeća je na sticanju praktičnih znanja. Posle učenja u virtuelnom preduzeću, učenici  su daleko više osposoblјeniji za rad kod nekog poslodavca ili u sopstvenom preduzeću. Učenje i rad se odvijaju u uslovima dozvolјenih grešaka jer nema rizika da će se greške negativno odraziti na poslovanje preduzeća.

Ovaj model sticanja znanja i veština je najpogodniji model obuke za započinjanje i vođenje malog biznisa. U isto vreme, stiču se znanja i veštine koje polaznicima mogu da budu od koristi ukoliko nameravaju da se zaposle kod nekog poslodavca. Drugim rečima, mogu da im donesu prednost u odnosu na druge kandidate.

Krajnji rezultat učenja i sticanja iskustva, odnosno veština u virtuelnom preduzeću je motivisan učenik i bolјe pripremlјen za samozapošlјavanje, odnosno zapošlјavanje.
 Učenici kroz VIRTUELNA PREDUZEĆA, pored sticanja znanja, razvijaju i neke osobine, kao što su samokritičnost, samostalnost, samoinicijativnost, kreativnost, sposobnost komuniciranja, timskog rada i, naravno, stiču dodatno samopouzdanje.
субота, 15. мај 2010.

OBLAST RADA

PRAVNO-POSLOVNA ŠKOLA NIŠ  obrazuje učenike u području rada
EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA
Obrazovni profili: na IV stepenu
* Poslovni administrator - (1 odeljenje 30 učenika )
* Službenik osiguranja - ogled (24 učenika)
* Pravni tehničar (2 odeljenja po 30 učenika)
* Tehničar zaštite od požara  (30 učenika)
* Finansijski administrator ( 1 odeljenje 30 učenika)

ogled - Novi obrazovni profili, u okviru reforme srednješkolskog obrazovanja pod posebnom pažnjom Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije i  donatora GTZ s ciljem podizanja kvaliteta nastavnog procesa u školama ( poboljšanje radnih uslova, osavremnjavanje nastavnog procesa, edukacija nastavnika...)

Jednogodišnja specijalizacija
( ranije peti stepen)
* Poslovni sekretar
* Vatrogasac –specijalista
Proširena delatnost :
* Prekvalifikacija i dokvalifikacija za obrazovne profile : pravni tehničar, birotehničar, tehničar ZOP-a.
* Specijalizacija za poslovne sekretare i vatrogasce – specijaliste
* Obuka odraslih za operatera na Personal Computer–u,
čuvara vatrogasca i 
provera brzine kucanja za klase daktilografa
Mogućnost zapošljavanja:   u  državnim organima, pravosuđu, preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama 
Mogućnost zapošljavanja tehničara ZOP-a : u vatrogasnim jedinicama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i službama obezbeđenja preduzeća različitih delatnosti. 
Reforma srednjeg stručnog obrazovanja
Novi obrazovni profili - rezultat je iskazanih potreba preduzeća u Srbiji!
 POSLOVNI ADMINISTRATOR na četvrtom stepenu
SLUŽBENIK U OSIGURANJU na četvrtom stepenu
FINANSIJSKI ADMINISTRATOR  na četvrtom stepenu
 Nastavak školovanja
* Fakulteti : Pravni, Ekonomski, Filozofski, Tehnički 
Donacija nemačke vladine organizacije za tehničku saradnju  GTZ :
* Biroi za učenje - simuliranje rada preduzeća
* Edukacija profesora
- kreiranje nastavnih planova
- aktivna nastava
- rešavanje konfliktnih situacija
* Modularna nastava
* Formiranje inovacionog tima profesora
 Poruka socijalnim partnerima: 
 * Otvorenost za saradnju 
* Kooperativnost
* Pomoć u realizaciji budućih projekata

субота, 19. децембар 2009.

Finansijski administrator

NASTAVNI PLAN vidi ovde  http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/dokumenta/CSOOD/SAJT-NPLANOVI/Nastavni%20planovi%20strucnih%20predmeta%20za%20pet%20oglednih%20profila%20prevedenih%20u%20sistem%20%20pdf/FA-Nastavni%20plan.pdf


Obrazovni profil: Finansijski administrator
Područje rada:         Ekonomija, pravo i administracija
Trajanje školovanja: 4 godine

Obrazovni profil finansijski administrator razvijen je na nivou srednjestručnog obrazovanja i školovanje traje četiri godine, posle završene osnovne škole. Izborom ovog profila učenici će steći znanja i veštine u svim segmentima finansijsko-računovodstvenih poslova: obavljanja platnog prometa, sprovođenja svih oblika knjigovodstvenih evidencija, praćenja i kontrole poslovanja preduzeća, utvrđivanja rezultata, sastavljanja izveštaja, izrade različitih vrsta obračuna i kalkulisanja.
Nastavnim programom za obrazovni profil finansijski administrator predviđeni su predmeti kojima se stiču, pre svega, znanja i veštine iz računovodstvenih i finansijskih oblasti, ali su predviđeni i predmeti kojima se stiču neophodna ekonomska i pravna znanja, znanja o administraciji, organizaciji i menadžmentu preduzeća. Takođe, tokom školovanja ovog profila stiče se opšta kultura i obrazovanje — učenjem stranog jezika, rada na računaru, upotrebe softvera, poslovnog bontona itd.
Praktična nastava iznosi oko 15% celokupnog školovanja, dok je ovaj procenat nešto viši u okviru stručnih predmeta i iznosi 20%.U toku celokupnog školovanja odnos opšteobrazovnih i stručnih predmeta je 50:50%.
Nastava finansijsko-računovodstvene obuke obavlja se u kabinetu za finansijsko-računovodstvenu obuku, gde se simuliraju poslovi iz oblasti računovodstva i finansija, a organizovani kroz službe koje postoje u okviru nekog preduzeća. Časove obuke izvode nastavnici koji su prethodno prošli obuku za primenu novih nastavnih metoda, primenu novih nastavnih programa objektivnog ocenjivanja i komunikacije.
U trećem i četvrtom razredu planirana je blok nastava koja bi se realizovala u preduzećima. Cilj ovog oblika nastave jeste provera, u praksi, stečenih znanja i praktično ovladavanje finansijsko-računovodstvenim poslovima. Realizacija blok nastave u preduzećima bila bi bazirana na trostranim ugovorima koje sklapaju oni koji se obrazuju, stručne škole i preduzeća u kojima budući poslovni sekretari obavljaju praksu, a kasnije, mogu naći i svoje radno mesto.

Finansijski administratori će znati i umeti da:
poštuju i primenjuju pravne propise i standarde u oblasti finansija i računovodstva;
obavljaju različite administrativne poslove;
poznaju i primenjuju mere fiskalne politike;
samostalno obavljaju poslove platnog prometa;
poznaju i primenjuju postupak izrade bilansa;
knjigovodstveno obuhvataju dužničko-poverilačke odnose;
evidentiraju poslove sa inostranstvom (uvoz i izvoz);
obračunavaju zarade, porez i doprinos na zarade;
obračunavaju i knjiže amortizaciju;
poštuju i primenjuju načela poslovne i službene tajne;
prezentuju informacije internim i eksternim korisnicima;
arhiviraju dokumenta.
sastavlja i štampa izveštaje o troškovima poslovanja;
prosleđuje dokumenta u finansijsko knjigovodstvo na knjiženje;

Finansijski administrator osposoblјava učenike, pre svega, za samostalno obavlјanje računovodstvenih poslova i vođenje poslovnih knjiga. Učenici koji steknu ovo zanimanje a žele da nastave školovanje mogu da se upišu na strukovne i akademske studije: društvene (ekonomski, prevni, filološki...), prirodno-matematičke (matematika, geografija...), tehničke (FON, saobraćajni, mašinski...), fakultete umetnosti...

POGLEDAJ I PREUZMI

понедељак, 14. децембар 2009.

Pravni tehničar


   U većini slučajeva to je kombinacija komunikacije s ljudima i obrade dokumenata. Obično rade u stručnim službama organa uprave i lokalne samouprave, poznaju sekretarsko poslovanje.   Pravni tehničari su kancelarijski službenici koji rade administrativne poslove u oblasti pravo i administracija.
***Poseduju znanje iz  korespondencije, matične evidencije, poznaju pravni postupak i poslove pravnog prometa. Predstavljaju preduzeće ili ustanovu i doprinose boljem poslovnom uspehu.
 Oni koji žele napredovati nastavljaju školovanje na pravnom i drugim fakultetima.
 Stručne kvalifikacije:
 *poznaju osnovne norme u poslovnoj korespondenciji, poslovnom pravu;
 *osposobljeni za poslove u opštim i stručnim službama organa uprave i lokalne samouprave;
*obavljaju  administrativne poslove;
*komuniciraju sa strankama;
*komuniciraju sa bankama;
*rade na poslovima iz područja radnih odnosa;
*izrađuju razne evidencije i statističke podatke;
*pišu rešenja i odluke;
*rade na overama potpisa, rukopisa i prepisa;
*poseduju osnovna znanja jednog svetskog jezika na nivou razmene informacija iz kancelarijsko-administrativno-pravnih poslova;
*obrađuju poštu i rade na računaru;
*sposobni su za praćenje i usvajanje poslovnih i pravnih znanja iz poslovnog prava;
*spremni su za praćenje naprednog, elastičnog i visokokvalitetnog sistema obrazovanja i obuke;
*znanjem, izgledom i ponašanjem predstavljaju ustanovu, preduzeće ili firmu i pridonose boljem poslovnom uspehu;
*sposobni su  za samostalan rad i rad u grupi;
*spremni  na stalno usavršavanje, odnosno permanentno obrazovanje;
*u poslu su tačni, ažurni, snalažljivi i posebno odgovorni.
 Administrativni i sekretarski poslovi (slepo kucanje, rad sa strankama, pisanje ponuda, računa, predračuna, situacija, ugovora, kopiranje, vođenje evidencija povreda na radu, rad na centrali, faksu i dr.) Nastavni plan za obrazovni profil  PRAVNI TEHNIČAR CELI  EKRANMaja Nikolić IV6 za Dan škole govori besedu koju je napisala i na takmičenju u Zemunu besedila Nadica Živić IV5. Mentor i na ovom takmičenju je bila Jelena Đurić, profesor pravne grupe predmeta i retorike i besedništva. SIMULACIJA SUDSKOG PROCESA
 Ekipno drugo mesto i najbolji sudski veštak na V republičkom takmičenju 2012. - vidi  više ovdeDokumentarni film: Pre nego što baciš kamen na drugog, reci šta si uradio


"I učim da se vrlina ne rađa iz blaga,  nego iz
vrline da se rađa blago i sva ostala dobra ljudima i u domaćem i u javnom životu."

VIŠE informacija o obrazovnom profilu potražite  ovde


Tehničar zaštite od požara


http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/dokumenta/CSOOD/SAJT-NPLANOVI/Ekonomija/Tehn%20zastite.pdf

http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/dokumenta/CSOOD/SAJT-NPLANOVI/Ekonomija/Oblast%20prava%20i%20administracije.pdf

VATROGASCI se obučavaju:

1. da spreče izbijanje požara (PREVENTIVA)
proučavanjem hemijskih i fizičkih osobina gorivih materija,
proučavanjem požarne opterećenosti objekata,
izučavanjem i insistiranjem na poštovanju propisa i zakona o zaštiti od požara i

2. da ugase nastali požar i spreče širenje (REPRESIVA)
proučavanjem teorije gorenja,
proučavanjem osobina građevinskih materijala,
upoznavanjem sa spravama i opremom za gašenje požara,
uvežbavanjem taktike gašenja požara i

i PROVERAVAJU U PRAKSI NAUČENO
učešćem na takmičenjima vatrogasnih ekipa
Vatrogasna takmičenja kroz pripreme i održavanje predstavljaju najadekvatniji način uvežbavanja i stručnog usavršavanja pripadnika svih vatrogasnih jedinica.
Motivisani sportskim i takmičarskim duhom vatrogasci se uvežbavaju i pripremaju za postizanje što boljih takmičarskih rezultata i
plasman na viši nivo takmičenja čime podižu moral i opšte psihofizičko stanje neophodno za izvršavanje svakodnevnih zadataka.

Discipline u kojima se takmiče vatrogasci veoma su složene i zahtevaju disciplinovano i požrtvovano učešće svakog člana ekipe podjednako,
i ujedno pokazuju stručnost i uvežbanost u rukovanju vatrogasnom opremom, što predstavlja osnovni preduslov za svaku intervenciju.
Veliku ulogu u vatrogasnim takmičenjima igra i razvijanje međusobnog uvažavanja i poštovanja kako među članovima jedne ekipe, tako i među svim ostalim
takmičarima.

U stvaranju jedne uspešne takmičarske ekipe ne učestvuju samo izvođači vežbi, već i kompletan sastav jednog dobrovoljnog
vatrogasnog društva ili vatrogasno-spasilačke jedinice, tako da slobodno možemo reći da organizacija i sprovođenje vatrogasnih takmičenja podjednako motiviše i
takmičare i spremištare i administraciju.

Jedina smo škola koja školuje tehničare zaštite od požara u Srbiji, (momci i devojke)
u saradnji sa Vatrogasnim Savezom i Vatrogasnom brigadom supa Niš, organizuje se praksa i pripremaju se
takmičarske ekipe...
http://issuu.com/ppskolanis/docs/infografik_tehni__ar_zop-a_ppskolan/1

Pokazna vežba TZOP-a ISPRED ŠKOLE - muškarci 
.https://www.facebook.com/ppskolanis/videos/1155164871212055/


Prvi u Nišu još 1985. (druga generacija polaznika!)
Prvi u Republici Sbiji 2008. (Bajina Bašta) Festival vatrogastva 2008.
Treći u Evropi 2009. (Ostrava, Češka) CTIF2009.OstravaCTIF 2009. Ostrava

Ako izgleda  da"to može svako jer je baš lako" 
pogledajte motivacioni video pa ćete videti koliko je truda potrebno da bi se ostvarili vrhunski rezultati!

Imamo čime da se pohvalimo!
Prvaci Srbije - Bajina Bašta 2008.

PREZENTACIJA
vidi: 

preuzmi:

Pokazna vežba u Temerinu

Pokazna vežba TZOP-a  ISPRED ŠKOLE - devojke


Službenik osiguranja


Zadaci i poslovi

U kancelarijskoj službi oni administriraju i staraju se pretežno za postojeće ugovore o osiguranju. Oni, na primer, obrađuju zahteve, promene ugovora, slučajeve štete i naplate ili izrađuju obračun premije. U terenskoj službi aktiviraju i savetuju komitente fizička lica i preduzeća: analiziraju potrebe za osiguranjem, izrađuju ponude za nove polise ili promene ugovora i predstavljaju te ponude komitentima. Pored toga, vrše uvid na licu mesta za štete koje se odnose na ugovore o osiguranju, izrađuju dokumentaciju o šteti i prosleđuju je kancelarijskog službi. Kod velikih šteta uključuju i veštake.

Opis poslova

O čemu je reč? Službenici osiguranja savetuju komitente fizička lica i firme i staraju se za njih u okviru kancelarijske i terenske službe, obrađuju štete i naplate i sprovode opšte komercijalne poslove npr. računovodstva i kontrolinga.

Radna mesta

U prvom redu rade u osiguravajućim društvima kao posrednici, zastupnici u osiguranju ili službenici u osiguravajućim kompanijama. Neki službenici u osiguranju su radnici na daljinu: oni su čas u kancelariji, čas kod kuće za kompjuterom ili lap topom koji koriste za rad u terenskoj službi. U terenskoj službi posećuju svoje klijente u njihovim privatnim stanovima, odnosno preduzećima. Ponekad dođu i na lice mesta da bi i sami uzeli uvid u štetu. Pritom, oni uglavnom putuju automobilom. Neki komercijalisti za osiguranja i finansije su radnici na daljinu: oni su čas u kancelariji u preduzeću, čas kod kuće za kompjuterom ili laptopom koji ih prati u terenskoj službi.

Za svaki slučaj osigurani

Već godinama se vodi kontroverzna debata: da li će zakonska penzija biti dovoljna da bi mogao da se održava životni standard, ili je neizbežno privatno staranje? Mnogi ljudi razmišljaju o alternativama: npr. dodatna privatna penzija uz državnu pomoć, staranje za penziju u okviru preduzeće, privatna penziona i fondovska životna osiguranja. Tržište proizvoda i paketa osiguranja za potrošače postaje sve nepreglednije - i to ne samo zbog međunarodnih koncerna osiguranja koji nastaju usled globalizacije. Tu pomažu službenici osiguranja koji svojim  sveobuhvatnim poznavanjem proizvoda i visokom savetodavnom kompetencijom odgovaraju na sve veću želju komitenta da iskoriste individualne mogućnosti za poboljšanje kvaliteta života.

Uslovi za rad

U kancelarijskoj službi osiguravajućih preduzeća i agencija službenici osiguranja većinu svog radnog vremene provode u kancelarijama. Tu oni obrađuju ugovore o osiguranju i prijave štete, porede tarifne tabele i statistike, izrađuju kalkulacije ili ponude osiguranja. Moraju da rade izuzetno detaljno i brižljivo, jer pogrešni podaci ili greške u obračunu mogu skupo stajati društvo. Ukoliko rade u terenskoj službi, svoje komitente posećuju u njihovim privatnim stanovima, odnosno poslovnim prostorima, ili na licu mesta vrše uvid u slučajeve šteta. Za službenika osiguranja je neophodno da budu u stanju da se prilagode komitentima da bi mogli da analiziraju individualnu potrebu za zaštitom osiguranjem i da shodno tome daju savet. Neretko je njihov trud uzaludan, npr. u slučaju da uprkos vremenskom utrošku i velikoj angažovanosti ne dođe do sklapanja ugovora. Termine za sastanke sa klijentima često ne mogu sami da biraju. Kada predstoje važni termini ili rokovi koji se moraju ispoštovati, npr. ako se promene pravni okvirni uslovi, oni moraju da pokrivaju povećanu potrebu za savetovanjem i da obrade zahteve tačno na vreme. Baš u tim situacijama može da se dogodi da termini za sastanke sa klijentima budu usko raspoređeni. Ali po pravilu, službenici osiguranja su navikli na rad pod vremenskim pritiskom. Rad uz punu koncentraciju ponekad je i u kancelarijskoj službi težak. Kod rada na daljinu ovaj problem nije tako izražen: tu se od kuće ulazi u mrežu preduzeća i svako može da odradi svoj penzum kod kuće. Kod obimnih paketa osiguranja – kao na primer za klijente iz privrede – ili kad su pitanja osiguranja komplikovano postavljena, posao je bolje odraditi u timu, dakle u kancelariji. Onda se održavaju sastanci tima i dele se radni zadaci. Za posao službenika osiguranja kompjuteri i priključak internetu su neizostavni. Oni vrše pretraživanja na »World Wide Web-u« (WWW), uloguju se na veb-stranice partnera u osiguranju ili klijentu potvrđuju termin sastanka putem elektronske pošte. Ali i telefon i faks su veoma važni, jer nema svaki klijent pristup internetu. Kada su na terenu, uglavnom sa klijentom i kancelarijskom službom komuniciraju pomoću mobilnog telefona. Naročito kod obrade slučajeva štete, osim sa klijentima i kolegama, povremeno imaju i kontakte sa policijom, vatrogascima, veštacima i advokatima.

Sredstva za rad

Penziona, životna osiguranja, osiguranja od nesreće, obavezno osiguranje od auto-odgovornosti, osiguranje od štete, zdravstveno osiguranje, ulozi kapitala – ovo su samo neki proizvodi na koje se odnosi oblast rada službenika osiguranja. Kada savetuju svoje klijente, na stolu uglavnom stoje obrasci ugovora, prijave štete, tarifne tabele i, na kraju-ali ne  kao najmanje  važno, reklamni i informativni materijal. U kancelariji, ali i kod kuće ili u automobilu na putu ka klijentu, telefon, odnosno mobilni telefon su neizostavno radno sredstvo. Oni su dostupni i faksom. Nezamislivo je i odsustvo kompjutera povezanog na intranet i internet, na kom ne samo da administriraju podatke o klijentima, već obrađuju i ugovore o osiguranju i proučavaju skupove presuda i mogu da komuniciraju putem elektronske pošte sa klijentima i kolegama. Na terenu često nose laptop sa sobom.
preuzeto sa http://www.dositej.org.rs/?page_id=156Monitoring : Anketirani učenici trećeg razreda obrazovnog profila SLUŽBENIK OSIGURANJA iz škola u Bečeju, Novog Sada, Beograda, Smedereva, Čačka, Niša, Novog Pazara i Vranja i upoređivani odgovori iz izveštaja za sve škole zajedno i odgovori dobijeni samo u Administrativno-birotehničkoj školi iz Niša-sada Pravno-poslovna škola Niš.

CELI EKRAN - MONITORING SO

VIŠE informacija potražite ovde
PRAVNO-POSLOVNA ŠKOLA BEOGRAD

Poslovni administrator


http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/dokumenta/CSOOD/SAJT-NPLANOVI/Nastavni%20planovi%20strucnih%20predmeta%20za%20pet%20oglednih%20profila%20prevedenih%20u%20sistem%20%20pdf/PA-Nastavni%20plan.pdf

PREDMETI vidi ovde http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/CSOOD_posadministrator.html

Obrazovni profil poslovni administrator razvijen je na nivou srednjestručnog obrazovanja i školovanje traje četiri godine, posle završene osnovne škole.
Izborom ovog profila učenici će steći znanja i veštine planiranja i organizacije rada koordinatorskih poslova, računovodstveno-knjigovodstvenih poslova, metoda i tehnika administrativnog praćenja funkcija preduzeća — nabavke, skladištenja i prodaje. Takođe, steći će znanja i veštine svih oblika korespondencije i komunikacije, usmene i pisane, uz upotrebu različitog kancelarijskog pribora i alata, računarske tehnike i drugih savremenih tehnika rada.
Nastavnim programom za obrazovni profil poslovni administrator predviđeni su predmeti kojima se stiču neophodna ekonomska i pravna znanja, znanja o administraciji, organizaciji i menadžmentu preduzeća. Takođe, u školovanju ovog profila stiče se opšta kultura i obrazovanje kroz učenje stranog jezika, rada na računaru, upotrebe softvera, poslovnog bontona itd.
Praktična nastava iznosi oko 15% celokupnog školovanja, dok je ovaj procenat nešto viši u okviru stručnih predmeta — 20%. U toku celokupnog školovanja odnos opšteobrazovnih i stručnih predmeta je 50:50%.

Nastava poslovno-administrativne obuke obavlja se u biroima za obuku, gde se simuliraju sekretarsko-administrativni poslovi kao i poslovi u različitim sektorima i službama u okviru preduzeća.
Biro je opremljen zahvaljujući donaciji GTZ-a i to: kancelarijskim nameštajem, računarima i drugom opremom neophodnom za obavljanje kancelarijskih poslova, kao što je oprema za simuliranje sastanaka i prezentacija, kancelarijski materijal i alati koji su potrebni za obavljanje poslovno-administrativnih poslova. Časove obuke izvode nastavnici koji su prethodno prošli obuku za primenu novih nastavnih metoda, primenu novih nastavnih programa i objektivnog ocenjivanja, komunikacije i sl. U trećem i četvrtom razredu planirana je blok nastava koja bi se realizovala u preduzećima u kojima bi učenici u praksi proverili stečena znanja i praktično savladali poslovno-administrativne veštine. Realizacija blok nastave u preduzećima bila bi bazirana na trostranim ugovorima. Ugovore sklapaju oni koji se obrazuju, stručne škole i preduzeća u kojima budući poslovni sekretari obavljaju praksu, gde, kasnije, mogu naći i svoje radno mesto.

Poslovni administratori će znati i umeti da:
planiraju i prave raspored rada;
obavljaju koordinatorske poslove;
poštuju i primenjuju propise;
pripremaju sastanke, promocije, prezentacije i službena putovanja;
komuniciraju sa klijentima i zaposlenima;
obavljaju poslovnu korespondenciju;
poznaju bilansne postupke;
obavljaju razmenu informacija sa knjigovodstvom;
vode evidenciju o zaposlenima;
prate rokove fiskalnih obaveza;
poštuju i primenjuju načela poslovne i službene tajne;
arhiviraju dokumentaciju.

U okviru jednog preduzeća poslovni administratori obavljaju sledeće dužnosti:
poslove planiranja rada i organizovanja aktivnosti;
poslovnu korespondenciju;
poslovnu komunikaciju sa klijentima i zaposlenima;
obavljaju osnovne knjigovodstveno-blagajničke poslove;
vode nabavku za potrebe firme.

Poslovni administrator radi, po pravilu, u kancelariji. Radno mesto poslovni administratori nalaze u preduzećima — firmama koje se bave različitim vrstama delatnosti, odnosno mogu obavljati sekretarske, administrativne, upravne i knjigovodstveno-blagajničke poslove. Takođe, mogu obavljati poslove skladištenja, nabavke, pa i prodaje. Analize su pokazale da su svim preduzećima, manjim ili većim, potrebni radnici sa ovakvim kvalifikacijama. Otuda njihovo radno mesto može biti u preduzećima privrednih i vanprivrednih delatnosti. Preporuka je da to budu po veličini mala ili srednja preduzeća.

Opis poslova (slika zanimanja)

Širok je spektar poslovnih aktivnosti koje poslovni administratori mogu da obavljaju u nekom preduzeću, ustanovi, instituciji ili bilo kojoj poslovnoj organizaciji.
Poslovni administratori obavljaju poslove planiranja i organizacije poslovnih aktivnosti, poslovnu korespondenciju i komunikaciju, jednostavne knjigovodstveno-blagajničke poslove, vode različite vrste evidencije i, takođe, imaju značajnu ulogu u koordinaciji poslovnih aktivnosti.
Poslovni administratori moraju imati izražene sklonosti ka poštovanju reda i zakonitosti, jer planiraju i organizuju svoje poslovne aktivnosti koje se odnose i na druge zaposlene.
U obavljanju poslovne korespondencije i komunikacije pokazuju svu veštinu savladavanja administrativno-kancelarijskih aktivnosti, koje su po svom obimu i najveći deo poslova koje obavlja poslovni administrator. Obavljanje ovih zadataka istovremeno zahteva punu pažnju i odgovornost.
U obavljanju knjigovodstvenih poslova poslovni administratori su usmereni, najviše, na rad sa gotovim novcem i na vođenje blagajne, ali obavljaju i druge knjigovodstvene poslove, naročito vezane za sastavljanje i primanje računa, izradu obračuna i kalkulacija, prosleđivanje naloga, plaćanja obaveza i praćenja troškova.
Poslovni administratori moraju pokazati primenu brzog logičkog mišljenja u obavljanju koordinacije poslovnih aktivnosti, gde, pre svega, posreduju između sfere odlučivanja i sfere izvršenja u okviru preduzeća. Takođe, kako su gotovo sve poslovne aktivnosti vezane za rokove, poslovni administratori moraju imati izraženu odgovornost za poštovanje određenih vremenskih termina.

U oblasti kancelarijsko-administrativnih poslova poslovni administratori:
planiraju i organizuju rad i vode dokumentaciju;
primaju, raspoređuju, otpremaju i arhiviraju poštu;
nabavljaju kancelarijski i drugi potrošni materijal;
rade na kancelarijskim mašinama i aparatima;
arhiviraju dokumentaciju.

U oblasti poslova korespondencije i komunikacije poslovni administratori:
rade sa tekućom poštom i aktima;
primenjuju sredstva veze — usmene, pisane, elektronske, vizuelne i auditivne;
sastavljaju i izdaju različite vrste podnesaka — zahteva, molbi, prijava, predloga;
obavljaju usmenu i pisanu komunikaciju sa klijentima, bankama, komitentima, poreskim i socijalnim službama;
pripremaju sastanke, sednice, promocije, prezentacije i organizuju službena putovanja.

U oblasti knjigovodstva poslovni administratori obavljaju:
blagajničke poslove;
isplaćuju troškove, porez i druge fiskalne obaveze;
prikupljaju knjigovodstvena dokumenta i dostavljaju na knjiženje.

Zadaci i poslovi (koraci u radu poslovnog administratora)
Planiranje rada i organizacija aktivnosti
Planiranje dnevnog rasporeda.
Pripremanje sastanaka.
Pripremanje službenih putovanja.
Pripremanje promocija, prezentacija proslava.
Obrada predloga za donacije i sponzorstva.
Obavljanje komunikacije sa klijentima i zaposlenima
Primena sredstava veze — usmenih, pisanih, elektronskih, vizuelnih i auditivnih.
Poštovanje pravila firme.
Pružanje i razmena informacija.
Obavljanje poslovne korespondencije

Sastavljanje kratkih isprava (potvrda, priznanica, reversa, uverenja).
Pisanje poslovnih pisama (upit, ponuda, cenovnik, porudžbina, reklamacija).
Korišćenje različitih softwera.

Obavljanje poslova sa dokumentacijom
Prijem, otvaranje, pregled, raspoređivanje, ekspedicija pošte.
Zavođenje primljene pošte i akata (u različite vrste knjiga i formiranje kartoteka).
Arhiviranje dokumenata.

Vođenje evidencije o zaposlenima
Otvaranje i vođenje personalnih dosijea.
Evidentiranje prisutnosti zaposlenih.

Obavljanje knjigovodstveno-blagajničkih poslova
Obavljanje poslova u platnom prometu.
Vođenje blagajne i sastavljanje blagajničke dokumentacije.

Obavljanje izvršnih funkcija
Nabavka kancelarijskog materijala.
Prijem i kontrola robe — reklamacije na kvalitet, količinu i vrstu robe.

Sadržaji obrazovanja

U preduzeću gde se obučavaju budući poslovni administratori uče, na primer:
kako se planiraju, organizuju i izvršavaju kancelarijski poslovi;
metode obuhvatanja i obrade podataka za obračun zarada;
primanje i evidenciju pošte i akata;
obrada tekstova;
primenu sredstava veze, računara kao i drugih aparata i uređaja.

U stručnoj školi poslovni administratori uče:
postupak osnivanja preduzeća; poslove platnog prometa;
rad sa tekućom poštom i aktima;
rad na računaru.

Završetak obrazovanja, dokazi i ispiti

Završetak obrazovanja

Maturski (završni) ispit prema Zakonu ili Uredbi Ministarstva prosvete i sporta RS, Centra za stručno i umetničko obrazovanje.

* Ispit se izvodi na osnovu Pravilnika o stručnom obrazovanju za obrazovni profil poslovni administrator.

Neophodni dokazi

Preduslovi za izlazak na ispit:
Svedočanstvo o završenom I, II, III i IV razredu.
Uverenje o obavljenoj praktičnoj obuci u preduzeću.
Prijava za polaganje maturskog (završnog ispita).

Mesto održavanja ispita

Biro za obuku ili realno preduzeće.
Završno zvanje glasi: poslovni administrator

Područje rada — ekonomija, pravo i administracija
Obrazovni profil poslovni administrator razvijen je na nivou srednjestručnog obrazovanja i školovanje traje četiri godine.

Poslovni administrator — podesnost/interesovanja
Interesovanja
Prednosti:
Sklonost prema radu u kancelariji i administraciji.
Izražena sklonost prema poštovanju reda i zakonitosti, poslovne tajnosti.

Nedostaci:
Odbojnost prema poslovima koji su vezani za jedno mesto.
Odbojnost prema poštovanju reda, pravila i zakonitosti.

Sposobnosti
Neophodno:
Dobra — prosečna opšteintelektualna sposobnost; prosečna jezičko-logička sposobnost mišljenja.
Dobra brzina shvatanja i obrade (brzo preletanje dokumentacije, brzo sprovođenje naloga, rad sa pravnim propisima, statistikama, tabelama i zahtevima, na papiru ili na ekranu; dobra — prosečna sposobnost logičkog mišljenja).

Prednosti:
Sposobnost planiranja i organizacije vremena.
Dovitljivost.
Sposobnost pravovremenog reagovanja na određene situacije (rešavanje konflikata).

Znanja i veštine
Neophodno:
Stručno obrazovanje i obavljanje ovog zanimanja zahteva i određeni nivo znanja i veština. Nivo koji je veći od minimuma uglavnom je prednost.

Prosečan nivo znanja srpskog jezika kao i dobro poznavanje pravopisa, rečenične strukture i izražavanja; prosečna znanja iz matematike, sigurnost pri korišćenju osnovnih računskih operacija, računanje u decimalama, procentima i sl.
Znanje o čuvanju poslovne i službene tajne.
Prednosti:

Znanje engleskog jezika (komunikacija sa klijentima i poslovnim partnerima koji govore engleski jezik).
Znanje drugih stranih jezika kao i poznavanje rada na računaru.
Ponašanje na poslu
Neophodno:

Tolerancija, preciznost i urednost.
Odgovorno ponašanje (ophođenje prema imovini, prema zadacima).
Sposobnost prilagođavanja i saradnje (vešto ophođenje prema poslovnim partnerima, saradnja sa kolegama; timski rad).
Prednost:

Taktičnost, strpljivost, snalažljivost, dobri maniri.

Fizički (telesni) preduslovi

Funkcionisanje i mogućnost opterećivanja kičmenog stuba, nogu, ruku, šaka.
Spretnost ruku za rad sa obe ruke (pisanje na računaru).
Normalan ili korigovan vid za blizinu; normalan ili korigovan sluh.
Neurovegetativna mogućnost opterećenja.
*Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti - lekarsko uverenje.

Poslovni administrator - kompetencije

Stručne kompetencije
Veštine i znanja koja se obično stiču u toku teorijskog i praktičnog obrazovanja.

Socijalne kompetencije
Lične i socijalne osobine koje za uspeh u zanimanju mogu biti od istog značaja kao i stručne kompetencije (samopouzdanje, samostalnost, postojanje stava).

Ostale specijalne kompetencije
Kompetencije koje su određene specijalno za neko radno mesto ili za neko preduzeće (npr. strani jezici, AOP znanja, korišćenje izvesnih softwerskih proizvoda, posebne tehnike ili vozačka dozvola; MS-Office-obrada teksta, MC Word; kalkulacije, tabele, MC Excel; program prezentacije Power Point; e-mail program Outlook).

*Soft Skills (socijalne kompetencije)

Izgled, strpljivost, odgovornost.
Sposobnost uspostavljanja kontakta, komunikativnost.

preuzeto sa http://www.dositej.org.rs/?page_id=147


VIŠE informacija potražite ovde
PRAVNO-POSLOVNA ŠKOLA  BEOGRAD

среда, 08. октобар 2008.

Lična karta škole


 Od 01. 09. 2010. novi naziv:  
PRAVNO-POSLOVNA ŠKOLA NIŠ
(stari naziv ADMINISTRATIVNO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA),
SRBIJA, NIŠ, TRG KRALJA MILANA 8

Tel. : 018 249-270
          018 526-957

Direktor:  Milorad Gavrilović


tekući račun: 840-1890660-29
PIB: 100502172
matični broj: 17008951
reg.broj : 6162656482
šifra delatnosti: 80220

Audio-video prezentacijeVIDEO    https://www.youtube.com/user/abskolaPREZENTACIJE     http://1drv.ms/1sKmn90

Sve, sve, sve... 
važno se beleži
zabeleženo se čuva
čuvano se razvrstava
razvrstano se analizira
uočeno se primenjuje
primenjeno se meri
uspešno se uvažava
važno se beleži...


Struktura se gradi iznova
Sve što naiđe se iskoristi
Mreža se gradi neumorno

Foto

O nama na internetu